Powerindustry Bulgaria  
е-книга Декарбонизация, април 2024
е-книга Декарбонизация, април 2024

Сградни инсталации на природен газ

01.06.2023   |   Начало»Тенденции
Редактор
Пепа Петрунова
Пепа Петрунова
Пепа Петрунова Редактор
Пепа Петрунова

Според залегналата в Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ дефиниция, терминът "сградна газова инсталация" включва вътрешните инсталации на природен газ в жилищни домове, административни или обществени сгради.

 

Основни видове газови уреди, изисквания при експлоатация, начини за отвеждане на димните газове

 

Сградната газова инсталация, наричана още локална газова инсталация, започва след разпределителната мрежа и включва газопроводите, съоръженията и уредите за природен газ, както и комините за отвеждане на димните газове от газовите уреди. В случаите на газификация, при които границата на разпределителната мрежа е извън сградата, към инсталацията се включва и газопроводът или външната дворна газопроводна мрежа (газопроводи и газови съоръжения).

 

В жилищни сгради – домове с етажна собственост, сградната инсталация включва всяка от вътрешните газови инсталации на потребителите във всеки отделен имот, която започва след средствата за измерване на природния газ.

 

По смисъла на действащата в страната нормативна база и регулация газомерите са собственост на разпределителното предприятие, както и газовата инсталация в общите части на сградата, захранваща отделните потребителски инсталации. Понятието "газов уред" включва технически средства, предназначени за отопление, охлаждане, производство на топла вода, осветление и други.

 

Видове газови уреди

 

Газовите уреди се класифицират в зависимост от начина на отвеждане на димните газове и използваното захранване с въздух за горене.

 

Газови уреди тип А

 

Към този тип се отнасят газовите уреди без инсталация за отвеждане на димните газове. При уредите от тип А въздухът за горене се засмуква директно от помещението. Типични представители на групата, предлагани от различни доставчици, са газови огнища, готварски газови уреди, лабораторни горелки, вградени газови пекарни.

 

Позволено е използването на газови уреди тип А с обща номинална мощност до 11 kW в помещения с обем най-малко 20 m3, имащи една външна врата на фасадата или отварящ се прозорец. Нормативно е разрешено монтирането на газови уреди в помещения с принудителна вентилация в приложения, при които работата на уредите е възможна само при монтаж на работещ смукателен вентилатор, изхвърлящ отработения въздух в атмосферата.

 

Необходимо условие за използване на газови уреди от тип А е работата им да не е съпроводена с отделяне на повече от 30 cm3 въглероден оксид на 1 m3 от съответното помещение. Възможните подтипове на газовите уреди тип А са – без вентилатори (А1), с вентилатор след горелката (А2) и с вентилатор пред горелката (А3).

 

 

Газови уреди тип В

 

Категорията включва газови уреди с инсталация за отвеждане на димните газове. Уредите от тип В засмукват въздуха за горене от работното помещение. Допуска се монтажа и използването им в приложения, в които при подналягане не по-голямо от 4 Ра е осигурено подаване най-малко на 1,6 m3 въздух за 1 kW обща номинална мощност на газовите уреди.

 

Регулацията разрешава монтаж на газови уредби от този тип в случаите, при които се използва принудителна смукателна вентилация, неоказваща влияние върху захранването с въздух за горене и отвеждането на димните газове. Категорията включва подтиповете В1, В2 и В3. Групата на газовите уреди В1 обединява газови горивни инсталации със защита при липса на тяга.

 

Разрешени са монтажа и използването им в помещения със или без врати, водещи на открито, или с прозорци, които се отварят. Нормативно регламентираният минимален обем на помещенията, в които се извършва монтаж на газови уреди от тип В1 е най-малко 1 m3 за 1 kW обща номинална мощност.

 

Според регулацията в сила е условието да се гарантира подаване на достатъчно количество въздух за горене през външен отвор със свободно сечение най-малко 150 cm2 или чрез два отвора със свободно сечение от най-малко 75 cm2 за всеки отвор. При положение, че са изпълнени всички останали нормативни изисквания за газификация, се допуска прилагането на газови уреди от тип В1 в помещения с обем по-малък от 1 m3 за 1 kW обща номинална мощност.

 

 

В приложения със или без външна врата и прозорец регулацията изисква помещенията да бъдат свързани към централна инсталация за подаване на въздух, а димните газове и отработеният въздух да се отвеждат заедно. Монтаж на газови уреди от същия тип с обща номинална мощност над 50 kW се допуска в помещения със или без външна врата или отварящ се прозорец при обем най-малко 1 m3 за kW обща номинална мощност, при условие че е осигурено достатъчно захранване с въздух за горене чрез външни отвори.

 

Подтиповете на газовите уреди от тип В1 са: газова горивна инсталация без вентилатор (В11) и газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката (В12). Допълнително се поставя индекс BS за газови горивни инсталации със съоръжения за контрол на димните газове.

 

Групата на газовите уреди от тип В2 включва горивни инсталации без защита при липса на тяга. Предлагат се от доставчици в два подтипа - газова горивна инсталация с вентилатор след топлообменника (В22) и газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката (В23).

 

Групата на газовите уреди от тип В3 обхваща газови горивни инсталации без защита в отсъствие на тяга, при които всички детайли по пътя на димните газове, намиращи се при свръхналягане, се обтичат от въздух за горене. Включва подтиповете В32 (газова горивна инсталация с вентилатор след топлообменника) и В33 (газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката).

 

 

Разрешено е извършването на монтаж на газови уреди от типове В2 и В3 в помещения със или без външна врата или прозорец, който се отваря, независимо от обема на помещението. В сила е условието да се гарантира подаването на достатъчно въздух за горене през външен отвор, имащ свободно сечение най-малко 150 cm2 или през два отвора със свободно сечение най-малко 75 cm2 всеки.

 

Газови уреди с обща номинална мощност над 50 kW подлежат на монтаж в монтират в помещение без външна врата или отварящ се прозорец, независимо от обема на помещението, при условие че е осигурено захранване с въздух за горене чрез два външни отвора с напречно сечение най-малко 150 cm2, плюс 2 cm2 за всеки киловат над петдесетия.

 

Газови уреди тип С

 

Категорията включва газови горивни инсталации за отвеждане на димните газове, засмукващи въздух за горене чрез затворена система отвън (т.е. незасмукващи въздух от работното помещение).

 

В зависимост от използваните начини за подаване и отвеждане на въздуха, газовите уреди от тип С се класифицират в няколко подтипа. Групата уреди от тип С1 включва газови горивни инсталации с хоризонтално подаване на въздух за горене и хоризонтално отвеждане на димните газове през външна стена на дом или сграда, които се заустват близо една до друга в една и съща област на налягането.

 

Към групата принадлежат уредите С11 (без вентилатор), С12 (с вентилатор след топлопроизводителя) и С13 (с вентилатор пред горелката). Газови уреди от тип С11 са с номинална мощност до 7 kW за отоплителни тела и до 28 kW за водонагреватели. Монтират се само на външна стена. Газовите уреди от типове С12 и С13 се характеризират с номинална мощност до 11 kW за отоплителни тела (парно) и максимум 28 kW за водонагреватели. Разрешено е монтирането им на външна и вътрешна стена.

 

Подтипът С3 включва газови горивни инсталации с вертикално подаване на въздух за горене и отвеждане на димните газове през покрива, които се заустват близо една до друга в една и съща област на налягането. Обхваща групите С32 (с вентилатор след топлопроизводителя) и С33 (газова горивна инсталация с вентилатор пред горелката).

 

 

Като газови уреди от тип С4 се определят газови горивни инсталации с подаване на въздух за горене чрез свързването им към обща система за приток на въздух и отвеждане на димните газове към газова горивна инсталация. Включва групите С42 (с монтаж на вентилатор след топлопроизводителя) и С43 (с монтаж на вентилатор пред горелката).

 

Типът С5 обхваща газови горивни инсталации с подаване на въздух за горене и отвеждане на димните газове през различни инсталации, които се заустват в различни области на налягането, включително групите С52 (с монтаж вентилатор след горелката) и С53 (с монтаж на вентилатор пред горелката).

 

Към групата прибори, определяни като тип С6, принадлежат газови горивни инсталации, към които се присъединява инсталация за захранване с въздух за горене и отвеждане на димните газове. По аналогия обхваща газовите уреди С62 с вентилатор след топлообменника и С63 с монтаж на вентилатор пред горелката.

 

Отвеждане на димните газове

 

По регулация нормативно е регламентирано отвеждането на открито на димните газове от уреди, принадлежащи към групата на типове В, С4 и С6 чрез:

 • комини;
 • вертикални инсталации за отвеждане на димните газове, включително монтаж на обща система въздух - димни газове;
 • шахти за отработен въздух;
 • вентилационни системи.

Отвеждането на димните газове от помещения, в които са инсталирани газови уреди тип А, се извършва посредством:

 • вентилация чрез термично отвеждане (аерация) на сместа от продукти на горенето и околен въздух;
 • механична вентилация;
 • естествена вентилация на въздуха.

Комините, вертикалните инсталации и шахтите се оразмеряват за монтаж с оглед осигуряване на безпроблемно отвеждане на димните газове. Тръбопроводите за захранване с въздух за горене и за отвеждане на димните газове при уредите от тип С се разглеждат като съставни части на газовите горивни инсталации.

 

Нормативно не се допуска извеждане на тръбопроводи за отвеждане на димни газове:

 • в проходи и тесни улички;
 • във вътрешни дворове, ако широчината и дължината на двора са по-малки от височината на най-високата граничеща сграда;
 • във въздушни и осветителни шахти;
 • в лоджии и покрити галерии;
 • под еркери, които могат да възпрепятстват отвеждането на димните газове;
 • във взривоопасни и пожароопасни зони, в които могат да се образуват леснозапалими или взривоопасни смеси.

 

Присъединяването на газовите уреди към комините се осъществява с тръби от негорим материал. Диаметърът на присъединителната тръба трябва да не е по-голям от диаметъра на димоотвеждащата тръба (отвора) на газовия уред. Хоризонталните участъци на присъединителните тръби се предвиждат с наклон към газовия уред, не по-малък от 1:100.

 

Предварително се вземат мерки при монтаж срещу огъване и провисване на присъединителните тръби. Отделните звена на присъединителните тръби е необходимо да гарантират неизтичане на газове в помещението при плътно свързване без просвет.

 

При свързване на няколко газови уреда в общ комин не се допуска преминаване на димни газове между работните помещения или изтичане на димни газове от неработещи газови инсталации. В процеса на проектиране, изграждане и монтаж на комините, димоходите, шахтите и вентилацията на помещенията се изисква спазване на нормативно регламентираните изисквания при газификация.

 

Експлоатация на сградните газови инсталации според действащата регулация

 

На периодична проверка и почистване според действащата регулация подлежат комините на сезонно работещите газови уреди, както и вентилационните канали и комините, изработени от керамични или метални тръби. Профилактиката след монтаж на сезонно работещите газови уреди – например тези за газово отопление се прави (обикновено от доставчиците) преди всеки отоплителен сезон, а на каналите и комините от керамика или метал – веднъж годишно.

 

 

Технически прегледи с изпитване на якост и плътност на газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ се извършват от съответните органи за технически надзор при газификация, според действащата в страната регулация и нормативна база.

 

Прегледите се класифицират като първоначални (след регистриране); периодични (веднъж на 8 години); след преустройство; в случаите, при които съоръженията и инсталациите не са експлоатирани повече от 6 месеца; след подмяна или ремонт на елементи под налягане. Веднъж годишно се извършва и технически преглед на сградните инсталации и уредите за природен газ в процеса на експлоатацията им.

 

     
Източник: TLL Media; снимки: Dreamstime

Ключови думи: сградни инсталации   газови инсталации   природен газ   газови уреди   димни газове   горивни инсталации   локални газови инсталации  

Област: Енергетика  

Енерджи ревю
Подобни статии

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ЕНЕРГЕТИКАТА
на специализирания портал PowerIndustry-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


Тристан 02
SKE Engineering
Последно от Тенденции

Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта

© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.

  Фирмени публикацииПродуктови офертиЕкспертноПроектиБизнесВидео на седмицатаТехнологииСъбитиятаПредстоящоИнвестицииКариериИновацииТенденции
 

ОЩЕ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

IndustryInfo.BG

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...